گلیم

نمایش دادن همه 19 نتیجه

 • gilim_1.bmp
  تومان46.920

  نام فرش:gilim_1.bmp
  /تعدادگره:991-491
  /اندازه فرش:138-68
  /تعداد رنگ:19

 • gilim_10.bmp
  تومان12.000

  نام فرش:gilim_10.bmp
  /تعدادگره:435-291
  /اندازه فرش:60-40
  /تعداد رنگ:6

 • gilim_11.bmp
  تومان12.000

  نام فرش:gilim_11.bmp
  /تعدادگره:435-291
  /اندازه فرش:60-40
  /تعداد رنگ:10

 • gilim_12.bmp
  تومان14.720

  نام فرش:gilim_12.bmp
  /تعدادگره:460-335
  /اندازه فرش:64-46
  /تعداد رنگ:14

 • gilim_13.bmp
  تومان61.250

  نام فرش:gilim_13.bmp
  /تعدادگره:899-700
  /اندازه فرش:125-98
  /تعداد رنگ:64

 • gilim_14.bmp
  تومان88.830

  نام فرش:gilim_14.bmp
  /تعدادگره:1350-672
  /اندازه فرش:189-94
  /تعداد رنگ:9

 • gilim_15.bmp
  تومان576.240

  نام فرش:gilim_15.bmp
  /تعدادگره:2800-2100
  /اندازه فرش:392-294
  /تعداد رنگ:9

 • gilim_16.bmp
  تومان44.640

  نام فرش:gilim_16.bmp
  /تعدادگره:888-518
  /اندازه فرش:124-72
  /تعداد رنگ:8

 • gilim_17.bmp
  تومان28.350

  نام فرش:gilim_17.bmp
  /تعدادگره:644-456
  /اندازه فرش:90-63
  /تعداد رنگ:7

 • gilim_18.bmp
  تومان53.760

  نام فرش:gilim_18.bmp
  /تعدادگره:920-600
  /اندازه فرش:128-84
  /تعداد رنگ:6

 • gilim_19.bmp
  تومان57.620

  نام فرش:gilim_19.bmp
  /تعدادگره:960-616
  /اندازه فرش:134-86
  /تعداد رنگ:6

 • gilim_2.bmp
  تومان23.700

  نام فرش:gilim_2.bmp
  /تعدادگره:571-435
  /اندازه فرش:79-60
  /تعداد رنگ:13

 • gilim_3.bmp
  تومان88.830

  نام فرش:gilim_3.bmp
  /تعدادگره:1350-672
  /اندازه فرش:189-94
  /تعداد رنگ:6

 • gilim_4.bmp
  تومان87.480

  نام فرش:gilim_4.bmp
  /تعدادگره:1163-773
  /اندازه فرش:162-108
  /تعداد رنگ:9

 • gilim_5.bmp
  تومان168.370

  نام فرش:gilim_5.bmp
  /تعدادگره:1615-1069
  /اندازه فرش:226-149
  /تعداد رنگ:24

 • gilim_6.bmp
  تومان12.000

  نام فرش:gilim_6.bmp
  /تعدادگره:435-291
  /اندازه فرش:60-40
  /تعداد رنگ:13

 • gilim_7.bmp
  تومان293.000

  نام فرش:gilim_7.bmp
  /تعدادگره:2095-1429
  /اندازه فرش:293-200
  /تعداد رنگ:9

 • gilim_8.bmp
  تومان21.200

  نام فرش:gilim_8.bmp
  /تعدادگره:575-380
  /اندازه فرش:80-53
  /تعداد رنگ:38

 • gilim_9.bmp
  تومان12.000

  نام فرش:gilim_9.bmp
  /تعدادگره:435-291
  /اندازه فرش:60-40
  /تعداد رنگ:10

سبد خرید